WHAT'S NEW
Search

ความแตกต่างระหว่าง… เลือดออกจากการฝังตัวของตัวอ่อน vs ประจำเดือน

เลือดออกจากการฝังตัวของตัวอ่อน

ปริมาณ : กะปริดกะปรอย
เวลาที่เกิด : 9 วันหลังไข่ตก
ระยะเวลาที่เป็น : 1-2 วัน
สี : ชมพูหรือน้ำตาล

เลือดประจำเดือน

ปริมาณ : มาก
เวลาที่เกิด : 14 วันหลังไข่ตก
ระยะเวลาที่เป็น : 4-7 วัน
สี : แดง

🔰🔰 นี่เป็นเพียงข้อสังเกตุเบื้องต้นเท่านั้น
#จะทราบแน่ชัดต้องตรวจการตั้งครรภ์เสียก่อน ถึงทราบว่าเลือดที่ออกทางช่องคลอดนั้นเป็นเลือดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *